Värdegrund & trygghet

Här hittar du dokument som beskriver vårt värdegrundsarbete

Hela skolan ska genomsyras av en känsla av samvaro som skapas genom samarbete med alla i verksamheten, både vuxna och barn, oavsett om du går i förskolan, skolan eller på fritidshemmet. Alla ska vara med i gemenskapen och vara en del av en helhet. Ingen skall utsättas för kränkande behandling, diskriminering, våld eller hot. Hela skolan ska arbeta tillsammans med att skapa:

”Alla på förskolan och skolan samarbetar och samverkar med varandra” ”Elevinflytande och lust att lära” Detta skapas genom att vi ska utforma en miljö där merparten av dagen skall vara organiserad, stödjande, stimulerande och samtidigt utmanande. Alla barn ska ges möjlighet till att bli demokratiska, medvetna och ansvarskännande medborgare och utvecklas så långt det är möjligt.

 

Senast uppdaterad: 5 oktober 2021