Till dig som vårdnadshavare för elev på högstadiet i Mora


Mora kommun vill bli bättre på att ta hänsyn till ungdomars intressen och
behov inför beslutsfattning. Vi vill även öka ungas inflytande och delaktighet i
kommunen. Som en del i det arbetet genomför vi Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågors enkätundersökning Lupp (lokal uppföljning av
ungdomspolitiken) i högstadiet och gymnasiet vart tredje år. Hösten 2021 är
det dags igen, och vi hoppas att så många som möjligt svarar på enkäten.
Under oktober och november kommer eleverna på högstadiet att fylla i
enkäten på lektionstid. Enkäten består av ungefär 80 frågor som handlar om
fritid, inflytande, skola, trygghet, hälsa och framtid. Om du vill veta vilka frågor
som ingår kan du titta på enkäten i sin helhet på via denna länk. Länk till annan webbplats. Där kan
du även läsa mer om enkätundersökningen.

Svaren kommer att sammanställas till statistik och presenteras i en rapport som sedan ska används som underlag av kommunen i beslut som rör unga. Den kommer även vara ett verktyg vid uppföljning och planering av våra
verksamheter.


Resultatet kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att
lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan identifieras. Eleverna
svarar anonymt på frågorna. Det finns ett fåtal frågor där eleverna kan utrycka
tankar med egna ord. Där är det viktigt att inte skriva saker som kan kopplas till
individen. Det är frivilligt att besvara enkäten, så om någon inte vill delta har
den eleven möjlighet att låta bli. Om du inte vill att ditt barn ska besvara
enkäten behöver du meddela det till skolan.


Om du undrar över något som har med Lupp-enkäten att göra, eller vill veta
mer om hur svaren ska användas är du varmt välkommen att kontakta mig!
Med vänliga hälsningar:
Lina Pettersson
Ungdomsstrateg
Mora kommun
0250-260 97
lina.pettersson@mora.se

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021